ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει αγοραστεί από επίσημο σημείο πώλησης.

Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να παραστεί στην παράσταση για την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται στο εισιτήριό του.
Το εισιτήριο ισχύει για μία μοναδική είσοδο, και ισχύει μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης.
Ο πελάτης πρέπει πάντα να είναι εφοδιασμένος με εισιτήρια ή κάρτα εισόδου. Τα εισιτήρια και οι κάρτες πρέπει να επιδεικνύονται στο προσωπικό ελέγχου οποτεδήποτε ζητηθούν.
Οι κάτοχοι μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, ανέργων κ.λπ.) θα πρέπει επιδείξουν στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.) που επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.
Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί με οποιοδήποτε τρόπο δεν επιστρέφονται, δεν ανταλλάσσονται και ισχύουν μόνο για την καθορισμένη ημέρα της παραστάσεως. Δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.
Σε περίπτωση αναβολής της παράστασης για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν ανέφικτη τη διεξαγωγή της ή για οργανωτικούς λόγους, το Christmas Theater διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης μέσα από την Ιστοσελίδα του ή τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε αυτή την περίπτωση, τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται.

Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της παράστασης, η Ιστοσελίδα υποχρεούται εντός επτά (7) ημερών να ειδοποιήσει με σχετική ανάρτηση μέσω της ιστοσελίδας της ή μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τον χρόνο και τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του συνεπεία ματαίωσης της παράστασης.

Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, σαράντα (40) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Ως εκ τούτου, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, μπορείτε να το επανεκδώσετε στα ταμεία υπό την προϋπόθεση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων αγοράς, καθώς και μιας ταυτότητας η οποία πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της είναι ο αγοραστής του εισιτηρίου.